Regeländringar beslutade den 1 december 2022

Publicerad

Följdändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordningen om geografisk miljöinformation

I propositionen Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (prop. 2021/22:162) föreslog regeringen ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Genom propositionen föreslogs bland annat att uttrycken grundsärskolan och gymnasiesärskolan i skollagen ersätts med uttrycken anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Riksdagen beslutade att bifalla propositionen den 21 juni 2022 (bet. 2021/22:UbU27, rskr. 2021/22:429). Regeringen har i promemorian Följdändringar med anledning av nya namn på skolformerna för elever med intellektuell funktionsnedsättning (U2022/03098) föreslagit ändringar i ett antal förordningar med anledning av ändringar i skollagen (2010:800) som träder i kraft den 2 juli 2023. Ändringarna består i att bland annat uttrycken grundsärskolan och gymnasiesärskolan ersätts med uttrycken anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Eftersom förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) och förordningen om geografisk miljöinformation innehåller bestämmelser som avser sådana skolor har följdändringar genomförts i dem. Förordningarna ingår i Miljödepartementets ansvarsområde.

Referenser:

  • förordning (2022:1611) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • förordning (2022:1616) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Förordningen om bidrag för skredsäkring vid Göta älv ändras

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bidrag för skredsäkring vid Göta älv. Ändringarna består i huvudsak av att ange att förordningen handlar om ”klimatinvesteringsåtgärder”, att införa en syftesbestämmelse som anger att syftet med bidraget är att värna människors liv och hälsa samt hindra skador på egendom och miljö, och att syftet uppfylls genom stabilitetsförbättrande åtgärder som anpassar området längs Göta älv till de effekter som följer av ett förändrat klimat och bidrar till miljökvalitetsmålen.

Genom ändringarna förtydligas att åtgärderna är ett allmänt intresse, vilket underlättar för kommunerna att använda bidraget som stöd till enskilda.

Ändringarna träder i kraft den 20 december 2022.

Referenser:

  • förordning (2022:1599) om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

Möjlighet att anmäla en ändring av verksamhet i stället för att göra en tillståndsprövning

Regeringen har beslutat om ändringar i miljöprövningsförordningen och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringarna innebär att det ska vara möjligt att anmäla en ändring av en verksamhet för produktion av fjärrvärme eller fjärrvärme och el där gas används som bränsle, utan att det föregås av en tillståndsprövning. Detta ska gälla om ändringen behövs till följd av en överhängande risk för brist på gas. Möjligheten har tidsbegränsats till perioden 1 januari 2023–31 maj 2024. I samband med detta har även beslutats en ändring för att rätta till en felaktig hänvisning i miljöprövningsförordningen.

Ändringarna träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2023.

Referenser:

  • förordning (2022:1601) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2022:1602) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2022:1603) om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2022:1604) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2022:1605) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • förordning (2022:1606) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontaktpersoner:

FMH – nya namn på skolformer m. fl.: Angelica Hage 08-405 29 08

Skredsäkring: Jannice Ribberström: 08- 405 15 20

Anmälan av verksamhet: Björn Thews 08- 405 13 24

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.