”Den kriminella ekonomin ska krossas”

Publicerad

Finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknads- och integrations­minister Johan Pehrson, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt och civilminister Erik Slottner, debattartikel, Svenska Dagbladet, den 14 september 2023.

Den grova kriminaliteten är en av vår tids största samhällskriser. Bara förra året skedde 62 dödsskjutningar i Sverige. Nästan dagligen ser vi fruktansvärda rubriker. Barn som skjuter barn, sprängningar i bostads­områden och ett alltmer hänsynslöst och likgiltigt våldsanvändande – där ingen i slutändan går säker.

För att vända utvecklingen genomför regeringen den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Det innebär omfattande satsningar på hela rättsväsendet – från Polis­myndigheten till Kriminal­vården – men också på förebyggande åtgärder. Regeringen genomför också en översyn av straffrätten.

Gängen drivs av pengar – och för att stoppa den organiserade brottsligheten behöver vi därför också komma åt deras finansiella resurser. Därför genomför samarbets­partierna nu en kraftsamling för att slå sönder gängens ekonomi. I budgeten satsar vi på Skatteverket, Tullverket och Kronofogde­myndigheten så de kan förstärka sitt arbete mot gängen.

Därutöver inrättas Utbetalnings­myndigheten som ska motverka felaktiga utbetalningar från välfärds­systemen, vilket även kommer att försvåra för organiserad brottslighet. Genom att samla alla utbetalningar på en myndighet får det offentliga en överblick över hur mycket som betalas ut totalt – och får på så sätt lättare att sätta in verkningsfulla åtgärder när det finns misstanke om oegentligheter. Regeringen har även låtit en särskild utredare analysera rättsliga förutsättningar för kommunal anslutning till Utbetalnings­myndighetens verksamhet, för att kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar och förebygga dessa.

Uppskattningar indikerar att den kriminella ekonomin omsätter uppemot 150 miljarder kronor per år. Det är nästan fyra gånger så mycket som Polis­myndighetens anslag. Även om inte allt kan kopplas till den organiserade brottsligheten är summan så pass omfattande att även en liten andel av den kan ge den organiserade brottsligheten viktiga resurser för att kunna verka och växa.

För att finansiera sin verksamhet utnyttjar den organiserade brottsligheten bland annat våra gemensamma välfärds­system för att lura till sig pengar. Medel som är avsedda för samhällets mest behövande går i stället ner i fickorna på kriminella. Det är mycket allvarligt och dränerar hela vår välfärd.

Mycket har redan gjorts för att komma åt den kriminella ekonomin. Skatteverket har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra folkbokföringen och fått möjligheten att använda dataanalyser för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokförings­verksamheten. Kronofogde­myndigheten har fått bättre verktyg för att driva in pengar. Regeringen har gett tullbefogenhets­utredningen i uppdrag att ta fram förslag för att kriminalisera utförsel av stöldgods. För att pengar inte ska hamna i händerna på oseriösa och kriminella aktörer vid offentlig upphandling har regeringen nyligen tagit del av flera förslag för starkare leverantörs­kontroll, och den nationella upphandlings­strategin ses över. Större möjligheter kommer att ges vissa myndigheter för att utbyta information.

I budgeten tar vi nu ytterligare steg för att krossa gängens ekonomi och för att stoppa välfärds­brottsligheten.

  • Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogde­myndighetens arbete mot den kriminella ekonomin ska intensifieras. Bland annat ska myndigheterna hindra att företag används som brotts­verktyg, intensifiera arbetet med att stoppa narkotika och stöldgods från att föras in i landet, samt öka insatserna för att spåra och återta brottsvinster, samt motverka felaktiga betalningskrav. I budgeten stärker vi Skatteverket, Tullverket och Kronofogde­myndigheten med över en kvarts miljard kronor i detta syfte.
  • Den 1 januari 2024 startar Utbetalnings­myndigheten sitt arbete. Myndigheten ska arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Den kommer att ha två huvudsakliga uppgifter: administration av ett system med transaktions­konto samt dataanalys och granskning. I budgeten avsätter vi ytterligare 80 miljoner kronor till dess verksamhet. Det innebär att myndigheten får totalt 160 miljoner kronor för 2024. Vi avsätter också medel till Försäkrings­kassan, Skatteverket, Arbets­förmedlingen, CSN, Pensions­myndigheten och IVO för att dessa bland annat ska kunna leverera uppgifter till Utbetalnings­myndigheten.

Kriminaliteten finns där pengarna finns. Genom att knäcka gängens ekonomi försvårar vi för den organiserade brottsligheten och slår samtidigt vakt om skatte­betalarnas pengar. Inte en skattekrona som kan gå till fler sjuksköterskor, lärare eller poliser ska hamna i fickan på kriminella. Den kriminella ekonomin ska krossas.

Elisabeth Svantesson (M), finansminister
Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrations­minister
Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk talesperson
Erik Slottner (KD), civilminister