Hoppa till huvudinnehåll

Ett samlat grepp för att förbättra förutsättningarna för att leva öppet och tryggt som jude i Sverige

Publicerad

Regeringen presenterade idag en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Arbetet mot antisemitism ska prioriteras. Regeringen fokuserar på tre områden för att motverka antisemitism: utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma den judiska kulturen. Att arbeta med frågan brett är en förutsättning för att komma till rätta med problemen, säger statsminister Ulf Kristersson.

En framgångsrik kamp mot antisemitism bygger på att den synliggörs och att flera aktörer arbetar gemensamt med frågan. Arbetet mot antisemitism behöver därför bedrivas brett även inom Regeringskansliet. Regeringen presenterade idag en ny tvärdepartemental statssekreterargrupp där statssekreterare från flera olika departement ska ta ett samlat grepp runt frågan. Gruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart.

– Minnet av den ofattbara katastrof som Förintelsen utgjorde måste vårdas, hållas levande och nå den unga målgruppen. Vi behöver ge dagens unga egna referenser till detta. Regeringen gör nu en ambitionshöjning och tar ett samlat grepp runt dessa frågor med utgångspunkt i den tvärdepartementala statssekreterargruppen, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Säkerheten lyfts som ett särskilt problem för den judiska minoriteten. Det är ytterst statens ansvar att garantera den fysiska säkerheten. Inledningsvis kommer statssekreterargruppen att fokusera på judiska församlingars och organisationers säkerhet. Relevanta rättsvårdandande och andra myndigheter kommer därför bjudas in, till exempel Polismyndigheten, Brå och Center mot våldsbejakande extremism, tillsammans med företrädare för judiska organisationer för att gemensamt arbeta för att förbättra den rådande situationen. Regeringen kommer även att arbeta för skärpta straff för brott med antisemitiska motiv. Bland annat ska hatbrott med antisemitiska motiv i högre grad kunna leda till utvisning.

– Judar i Sverige har rätt att utöva sin tro öppet, fullt ut och tillsammans med sina trosfränder. Men som ansvarig för trossamfunden har jag mött många människor som säger att bristande säkerhet inte alltid gör detta möjligt. Man är orolig för hot och våld eller att bli trakasserad på gatan, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen gör också ett antal satsningar inom kultur och utbildning. Det gäller bland annat finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser, fortsatt samarbete för lärares undervisning om Förintelsen och finanisering av uppbyggnaden av Sveriges museum om Förintelsen. Medlen för Forum för levande historias och Segerstedtinstitutets satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism dubbleras 2023.

Dessutom ska skolan ges bättre verktyg för att motverka antisemitism. Satsningen görs även på högskole- och universitetsnivå där Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet ska ta fram nya arbetsmetoder mot antisemitism i skolmiljöer.

– Skolan har en mycket viktig roll i att förebygga antisemitism. Många barn utsätts för detta samtidigt som lärare ger uttryck för att de saknar kunskapen att hantera antisemitismen. Regeringen vill därför med sitt stöd öka denna kunskap, ge lärarna de verktyg som krävs och få stopp på antisemitismen i skolans korridorer, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Tvärdepartementala statssekreterargruppen för samverkan om förutsättningarna för den judiska minoriteten i Sverige mot antisemitism

Statsministerns statssekreterare, Johan Stuart, leder och sammankallar. Från Regeringskansliet deltar statssekreterare från Kultur, Social, Finans, Justitie, Utbildning, Arbetsmarknad.
I den tvärdepartementala statssekreterargruppen ska företrädare för den judiska minoriteten ingå. Därutöver kan representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter utses att ingå i gruppen.
Regeringsförklaringen slår fast att arbetet mot antisemitism ska prioriteras. Hotet kommer från fyra håll; högerextrema och nynazister, vänsterextrema, islamister och antisemitism från Mellanöstern.

Laddar...