Artikel från Socialdepartementet

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2023 fastställt

Publicerad

(Ny version) Regeringen har fastställt det index – inkomstindex – som räknar upp inkomstpensionen varje år. Inkomstindex ökar från 194,19 under 2022 till 203,13 år 2023, en ökning med 4,6 procent. Inkomstindex används för den årliga uppräkningen av inkomst- och tilläggspensioner.

Inkomstbasbeloppet för år 2023 har fastställts till 74 300 kronor. Inkomstbasbeloppet styr hur stor inkomst som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet. För 2023 uppgår den inkomsten till 49 938 kronor per månad.

Balanstal i ålderspensionssystemet

För att följa att skulderna inte överstiger tillgångarna i pensionssystemet fastställer regeringen varje år ett balanstal. Om tillgångarna är lika stora som skulderna är balanstalet 1. Om tillgångarna är större än skulderna är balanstalet över 1. Balanstalet för 2023 är 1,1202.

Rättelse

Den förra versionen innehöll en felaktig siffra (49 993 kronor) för 2023 när det gäller den inkomst som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet per månad.