Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Justitiedepartementet

Brottsbekämpning fokus på EU-möte

Publicerad

En lång rad beslut, diskussioner och lägesrapporter står på dagordningen när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor går in på sin andra mötesdag. Bland annat EU:s arbete mot straffrihet för internationella brott i Ukraina, it-brott och gränsöverskridande brottslighet kommer att tas upp. Justitieminister Gunnar Strömmer företräder Sverige.

Justitieminister Gunnar Strömmer
Justitieminister Gunnar Strömmer företräder Sverige när EU-ländernas justitieministrar möts i Bryssel den 9 december. Flera brottsbekämpande åtgärder står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Ansvarsutkrävande för internationella brott i Ukraina

Ministrarna väntas anta slutsatser i syfte att bekämpa strafflöshet för brott begångna i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Slutsatserna handlar bland annat om internationella brottmålsdomstolens betydelse och om samarbetet mellan brottsbekämpande aktörer i EU liksom att inrätta specialiserade krigsbrottsenheter i medlemsländerna. 

Kampen mot it-brott

Det europeiska rättsliga nätverket mot it-brottslighet inrättades 2016. Nätverkets uppgift är att formalisera och stärka utbytet mellan rättsliga myndigheter och experter inom it-brottslighet och utredningar på området. På mötet väntas ministrarna begära att ett permanent sekretariat inrättas för att stödja nätverkets arbete. 

Kampen mot gränsöverskridande brottslighet

Ministrarna ska diskutera förslaget till direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar. Direktivet syftar bland annat till att underlätta bekämpningen av kriminalitet över gränserna. Det handlar exempelvis om bättre möjligheter att spåra, identifiera, frysa och förverka tillgångar.

Regeringen ser fram emot att driva arbetet med direktivet vidare under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd i vår.

E-bevisning

Ministrarna ska få en lägesrapport om arbetet med förordningen och direktivet om e-bevisning. Lagstiftningen syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter ett effektivt verktyg för att få tillgång till elektronisk bevisning över gränserna inom EU.

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter

Förhandlingarna om EU:s anslutning till konventionen har pågått en längre tid. Efter en paus på grund av ett yttrande från EU-domstolen som slog fast att utkastet till anslutningsavtal inte var förenligt med unionsrätten har förhandlingarna återupptagits. Ministrarna ska diskutera utestående frågor i förhandlingarna.

Ministrarna ska därutöver diskutera ett förslag till direktiv om att förhindra uppenbart ogrundade rättegångsprocesser och rättegångsmissbruk, så kallade munkavleprocesser. Direktivets syfte är att stärka skyddet för personer som deltar i den offentliga debatten.

Ministrarna väntas också anta en allmän riktning för ett direktiv om skärpta straffrättsliga påföljder för miljöbrott och nya regler som handlar om digitalisering av rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning i gränsöverskridande mål och ärenden. 

Utanför dagordningen för mötet ska ministrarna diskutera EU:s arbete mot antisemitism. Samtalet kommer bland annat handla om förebyggande arbete och underrapportering av incidenter.

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor 8-9 december

Mer om mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Laddar...