Beslut om fiskemöjligheter i EU:s atlantiska vatten

Publicerad

När EU:s ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskefrågor möttes i Bryssel 11–13 december tog de efter långa förhandlingar ett beslut om fiskekvoter i EU:s atlantiska vatten, Medelhavet och Svarta havet. Därutöver diskuterade de bland annat situationen på jordbruksmarknaden och EU:s djurskyddslagstiftning. Landsbygdsminister Peter Kullgren företrädde Sverige vid mötet.

Två personer i kostym står och pratar med varandra.
Landsbygdsminister Peter Kullgren representerade Sverige vid jordbruks- och fiskerådsmötet 11-13 december. Här ses han med Spaniens minister Luis Planas Puchades. Europeiska unionen

Fiskemöjligheter i EU:s vatten

Vid mötet nådde ministrarna en politisk överenskommelse om 2023 års totala tillåtna fångstmängder och kvoter, så kallad TAC (Total Allowable Catch) i bland annat Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och brittiska vatten i Atlanten samt i Medelhavet och Svarta havet.

Utöver kvoter på till exempel sill, makrill, torsk, kolja, rödspätta, räkor och annan i svensk handel vanlig fisk innehåller överenskommelsen även en förbudsperiod för fiske av ål i marina vatten och i kustområden.

Läs mer om beslutet om fiskemöjligheter här: Uttalande från Landsbygdsminister Peter Kullgren med anledning av avslutade EU-förhandlingar om fiskemöjligheter i EU:s atlantiska vatten

Situationen på jordbruksmarknaden och EU:s djurskyddslagstiftning

Kommissionen gav vid mötet uppdaterad information om marknadssituationen för jordbruksprodukter efter Rysslands invasion av Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina har orsakat det allvarligaste säkerhetspolitiska läget i Europa sedan andra världskriget och driver upp priserna på jordbrukets insatsvaror, som foder, energi, drivmedel och gödsel samtidigt som viss exporter av spannmål och oljeväxter stoppas.

Kommissionen gav även en lägesuppdatering beträffande godkännandet av de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken och ministrarna höll en diskussion om processen.

Därutöver diskuterade ministrarna kommissionens översyn av EU:s djurskyddslagstiftning. Översynen har till syfte att säkerställa en högre djurskyddsnivå och att bidra till att uppnå ett mer hållbart livsmedelssystem.

Geografiska ursprungsbeteckningar, växtskyddsmedel och framsidesmärkning

Det tjeckiska ordförandeskapet informerade om sin framstegsrapport för förhandlingarna om regelverket för geografiska beteckningar och gav en lägesuppdatering om arbetet med förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel.

Vid rådsmötet redogjorde ordförandeskapet även kortfattat för sin konferens på temat ”harmoniserad framsidesmärkning och dess inverkan på hållbar livsmedels-märkning”. Syftet med konferensen var att belysa temat mot bakgrund av kommissionens planerade översyn av reglerna för livsmedelsinformation.

Landsbygdsminister Peter Kullgren företrädde Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i jordbruks- och fiskerådet 11-13 december på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.