Artikel från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB om bred informationskampanj för ökad IT-säkerhet

Publicerad

Tisdagen den 1 mars höll justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson en press­konferens om bered­skapen kring cyber­säkerhet med anled­ning av Rysslands invasion av Ukraina. Deltog gjorde även Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skaps (MSB) general­direktör Charlotte Petri Gornitzka och Säker­hets­polisens chef Charlotte von Essen.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Vi vet att Ryssland har en stor förmåga att genom­föra cyber­attacker mot länder, företag och myndig­heter. Även om Sverige inte är ett primärt mål så kan det inte ute­slutas att vi kan komma att drabbas och det behöver vi ha beredskap för, sa justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Som ett led för att höja allmän­hetens beredskap och medveten­het kring cyber­säkerhet så kommer regeringen att ge MSB, i samverkan med Polis­myndigheten, i uppdrag att genom­föra en bred informa­tions­kampanj som riktar sig till allmän­heten. Kampanjen ska informera om vad var och en kan göra här och nu för att öka sin egen informations- och cyber­säkerhet. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med förslag om att anslå 40 miljoner kronor för detta syfte. Plane­ringen av kampanjen inleds omedelbart.

Uppdrag till MSB att genomföra en informationskampanj till allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet

Regeringen och de svenska myndig­heterna följer händelse­utveck­lingen noga. Svenska myndig­heter har intensi­fierat sitt infor­mations­utbyte nationellt och inter­nationellt.

Säkerhetspolisens general­direktör konsta­terade att det säker­hets­politiska läget i Europa allvarligt har försämrats och att det handlar om snabb händelse­utveckling. I nuläget finns inga konkreta upp­gifter om ett ökat hot mot Sveriges inre säkerhet men det är en komplex och allvarlig händelse­utveckling som kan komma att påverka Sveriges säkerhet på sikt.

MSB stöder berörda myndig­heters sam­ordning vid kris eller höjd bered­skap. MSB ger också stöd i sam­hällets arbete med att hantera informations- och cyber­säkerhets­incidenter. MSB:s general­direktör redo­gjorde för den bered­skap som finns och den sam­verkan som sker med andra aktörer. Hon upp­manade också till extra vaksamhet med tanke på det säker­hets­politiska läget.