Socialdepartementets organisation

Publicerad

Socialdepartementet har ungefär 200 anställda, varav ett femtontal är politiskt tillsatta tjänster.

Politisk ledning

Statsrådet Lena Hallengren är socialminister och chef för Socialdepartementet. På departementet finns ytter­ligare ett statsråd, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förutom statsråden finns statssekreterare i den politiska ledningen. Dessa ansvarar för olika politikområden direkt under statsråden och biträder statsråden med att planera, samordna och följa upp departementets verksamhet.

Statsråden  har en stab av politiskt sakkunniga tjänstemän som bistår ledningen i det politiska arbetet med underlag, politiska bedömningar, planering och samordning och mediekontakter.

Opolitiskt tillsatta tjänstemän

På departementet finns expeditionschefens kansli, ett sekretariat samt sex enheter som leds av icke politiskt tillsatta tjänstemän.

Expeditionschefen, rättscheferna och den administrativa chefen biträder statsråden när det gäller planering, samordning och arbetsledning. Chef för samordning av EU- och internationella frågor biträder statsråden i internationella frågor.
 
Enheter och sekretariat förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. Här ingår bland annat arbetet med propositioner, förvaltningsärenden, budget- och styrningsfrågor gentemot myndigheter samt utvecklingsarbete i form av egna utredningar, utredningsuppdrag med mera. Även EU-förhandlingar och internationella uppdrag ingår på samma sätt i enheternas arbete. 

Följande kansli, sekretariat och enheter finns på Socialdepartementet:

  • Expeditionschefens kansli
  • Rättssekretariatet
  • Enheten för samordning och stöd
  • Enheten för EU- och internationella frågor

  • Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik 
  • Enheten för folkhälsa och sjukvård
  • Socialförsäkringsenheten