Skatte- och tullavdelningen

Skatte-och tullavdelningen ansvarar för frågor om skatt, socialavgifter och tull och arbetet med att utforma förslag till lagar på dessa områden (med undantag av de handelspolitiska aspekterna).

Ansvarsområden och organisation

Skatte-och tullavdelningen består av fem enheter:

 • Stabsenheten
 • Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
 • Enheten för mervärdesskatt och punktskatt
 • Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
 • Skatteekonomiska enheten

Avdelningen består av ungefär 90 medarbetare. 

Stabsenheten

Stabsenheten bistår avdelningschefen i planering, ledning och utveckling av avdelningens verksamhet samt samordnar enhetsöverskridande arbeten, som t.ex. samordning av avdelningens arbete inom ramen för budgetprocessen samt samordning av EU-frågor inom avdelningen.

Vid staben arbetar nio personer.

Skatte- och tullavdelningens enheter

Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Enheten hanterar den direkta beskattningen såsom all inkomstskatt, fastighetsavgift, fastighetstaxering, stämpelskatt, kupongskatt, och alla socialavgifter. Även stöd vid korttidsarbete (som är ett stöd på utgiftssidan) hanteras på enheten.

Ungefär 20 personer arbetar på enheten. 

Enheten för mervärdesskatt och punktskatt

Enheten hanterar frågor och författningar som rör mervärdesskatt, punktskatter och trafikskatter. Exempel på punktskatter som hanteras på enheten är skatt på energi, spel, tobak och alkohol. Även omställningsstödet (som är ett stöd på utgiftssidan) hanteras på enheten.

Ungefär 20 personer arbetar på enheten. 

Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Enheten ansvarar för frågor rörande skatteförfarande, skatteundandragande, skattebrott, indrivning, folkbokföring, behandling av uppgifter inom Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens verksamheter, internationella skatteavtal, tullpolicy, tullagstiftning och tullförfaranden, nationellt och inom EU, samt frågor om tullsamarbete inom EU och med tredje land.

Följande myndigheter är knutna till enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor:

 • Skatteverket
 • Tullverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Bokföringsnämnden
 • Forskarskattenämnden
 • Skatterättsnämnden
 • Sparnämnden

Enheten har ungefär 25 medarbetare. 

Skatteekonomiska enheten

Enhetens huvuduppgift är att analysera hur förändrade skatte- och avgiftsregler påverkar bland annat. effektiviteten i resursfördelningen och offentliga finanser. Arbetet kännetecknas av ett nära samarbete med avdelningens jurister inom ramen för olika lagstiftningsprojekt, liksom med berörda enheter från andra avdelningar inom departementet.

Enheten har ungefär 20 medarbetare. 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.