Avdelningen för offentlig förvaltning

Avdelningen för offentlig förvaltning består av sju enheter: kommunenheten, enheten för statlig förvaltning, enheten för statlig arbetsgivarpolitik, enheten för offentlig upphandling, konsumentenheten, enheten för digital infrastruktur och säkerhet och enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen.

T.f chef för avdelningen är Sofia Harlén.

Kommunenheten

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • Sveriges indelning i kommuner och regioner
 • kommunal lagstiftning
 • förhållandet stat/kommun
 • EU:s påverkan på kommuner och regioner
 • allmänna statliga bidrag till kommuner och regioner
 • kommunalekonomisk utjämning
 • uppföljning och analys av kommunsektorns verksamhet och ekonomi
 • kommunal redovisning
 • kommunalekonomiska frågor i övrigt.

Enheten för statlig förvaltning

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • allmänna frågor om statsförvaltningen
 • övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verksamhet samt effektivisering inom statsförvaltningen
 • myndighetsstyrning av Statskontoret, Statens servicecenter och länsstyrelserna
 • samhällsinformation
 • länsindelningen
 • ändrad regional ansvarsfördelning
 • statlig lokalförsörjning.

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen
 • arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning
 • personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen
 • arbetstagare i offentliga anställningar
 • köp och försäljning av statens mark och byggnader
 • förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt
 • statistik
 • myndighetsstyrning av Arbetsgivarverket, Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Statens fastighetsverk, Statens tjänstepensionsverk, Statistiska centralbyrån, Statens skaderegleringsnämnd, Statens ansvarsnämnd, Statens överklagandenämnd, Trygghetsstiftelsen, Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Skiljenämnden för grupplivfrågor, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hovet samt Offentliga sektorns särskilda nämnd.

Enheten för offentlig upphandling

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • lagstiftning på upphandlingsområdet
 • elektronisk upphandling
 • upphandlingsstödet och tillsynen hos Konkurrensverket
 • det internationella arbete som bedrivs på upphandlingsområdet med kopplingar till lagstiftningen framför allt i Rådgivande kommittén för offentlig upphandling, samt övriga frågor
 • spelfrågor
 • myndighetsstyrning av Upphandlingsmyndigheten och Spelinspektionen

Konsumentenheten

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • förvaltnings- och lagstiftningsfrågor som gäller marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardiseringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departements område
 • myndighetsstyrning av Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden och Fastighetsmäklarinspektionen

Enheten för digital infrastruktur och säkerhet

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • reglering och främjande av informationsteknik (it) och elektronisk kommunikation, inklusive nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik, internets förvaltning och utveckling samt relaterade frågor om elektronisk handel,
 • infrastruktur för it inklusive finansiering,
 • postreglering, inklusive postmarknadsfrågor och grundläggande betaltjänster,
 • radioutrustning,
 • myndighetsstyrning av Post- och telestyrelsen.

Enheten för digitalisering av den offentliga förvaltningen

Enheten ansvarar för frågor rörande:

 • reglering och främjande av digitalisering,
 • digital mognad, it-användning och it-investeringar inom offentlig förvaltning,
 • tillgänglighet till digital offentlig service,
 • elektroniska inköpsprocesser inom den offentliga förvaltningen,
 • elektronisk identifiering och underskrift,
 • förvaltningsgemensam digital infrastruktur t.ex. plattformar,
 • tjänster, standarder och ramverk,
 • digital innovation och vidareutnyttjande av information från
 • den offentliga förvaltningen,
 • digitalisering och it inom offentlig förvaltning på en övergripande nivå.
 • Enheten svarar även för myndighetsstyrningen av Myndigheten för digital förvaltning.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.