Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia 2018-2022

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete med Zambia inom ramen för denna strategi ska bidra till minskad ojämlikhet och stärkt motståndskraft, ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, samt en miljö- och klimatmässigt hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling. Strategin ska gälla under perioden 2018-2022 och omfattar sammantaget 2250 miljoner kronor.