Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe 2017-2021 Diarienummer: UD2017/05980/AF

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015.

Svenskt utvecklingssamarbete med Zimbabwe inom ramen för denna strategi ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, en demokratisk samhällsutveckling och stärkande av rättsstatens principer, en jämlik hälsa, en hållbar försörjning samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Strategin ska gälla under perioden 2017-2021 och omfattar sammantaget 1500 miljoner kronor.

Ladda ner:

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet

  • Förbättrade förutsättningar för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.
  • Ökad kapacitet i det civila samhället och oberoende media att utföra sina demokratiska och granskande funktioner.
  • Stärkta förutsättningar för jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickor.

Jämlik hälsa

  • Förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård, inklusive stärkt hållbarhet och kapacitet i hälsosystemet, med fokus på kvinnor och barn.
  • Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, framförallt för unga människor.

Försörjning, miljö, klimat och energi

  • Förbättrade möjligheter till en hållbar försörjning, med fokus på hållbar livsmedelsförsörjning, produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, särskilt för kvinnor och ungdomar.
  • Förbättrad tillgång till förnyelsebar energi som är socialt och miljömässigt hållbar.
  • Förbättrad kapacitet hos aktörer att bidra till miljö- och klimatmässig hållbarhet.