Remiss SOU 2017:98 Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål Diarienummer: Ju2017/09591/Å

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet över delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.