Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om förebyggande och motverkande av brottslighet som kan hänföras till fastigheter

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att

  • redogöra för hur myndigheten, utifrån nuvarande tekniska och juridiska förutsättningar, kan bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet, samt
  • utreda och redovisa vilka åtgärder myndigheten skulle kunna vidta med ändrade tekniska och juridiska förutsättningar, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

I uppdraget ingår att kartlägga vilka myndigheter Lantmäteriet behöver
samverka med, och på vilket sätt, för att kunna vidta de åtgärder som
föreslås.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2023 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).