Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att analysera ansvaret för sekretariats- och samverkansfunktioner inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Diarienummer: LI2024/00298

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera ansvaret för organisering och administrativ hantering av sekretariats- och samverkansfunktioner inom den gemensamma jordbrukspolitiken, havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Ladda ner:

Nuvarande ansvarsfördelning, organisering och administrativ modell, liksom
förslag till ändringar, ska analyseras utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och rättssäkerhet.

Uppdraget består av två delar. I den första delen ska Statskontoret särskilt
analysera följande funktioner vid Jordbruksverket. Statskontoret ska också genomföra en analys av hur motsvarande funktioner hanteras av andra aktörer än den förvaltande eller utbetalande myndigheten i jämförbara EU-länder.

I uppdragets andra del ska Statskontoret analysera Jordbruksverkets och de handläggande myndigheternas verksamhet i den del som finansieras med stöd av 6 kap. 4 § samt 9 kap. 44 och 64 §§ förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Statskontoret ska, när det bedöms lämpligt, lämna förslag till förändringar som kan genomföras från och med 2028.

Resultatet av uppdragets första del ska redovisas muntligt senast den 29 november 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds-och infrastrukturdepartementet). Uppdraget i sin helhet ska redovisas i en skriftlig rapport senast den 31 mars 2025 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...