Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation Diarienummer: Ju2023/02684

Publicerad

Regeringen ger Domstolsverket i uppdrag att analysera hur det offentliga rättsinformationssystemet kan utvecklas.

Ladda ner:

Utifrån denna analys ska Domstolsverket lämna förslag på vilka åtgärder som bör vidtas för att rättsinformation ska kunna tillhandahållas på ett digitalt, enhetligt, säkert och effektivt sätt med utgångspunkt i användarnas behov. Domstolsverket ska i samtliga delar av uppdragets genomförande samråda med Boverket, Regeringskansliet, Riksarkivet, Riksdagsförvaltningen, Skatteverket, Transportstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 maj 2025.