Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att göra en översyn av nämndmyndigheter Diarienummer: Fi2023/02994

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera uppgifterna för och organiseringen av de myndigheter under regeringen som leds av en nämnd.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

 • översiktligt kartlägga vad nämndmyndigheterna har för uppgifter och
  hur de är organiserade, vilka nämndmyndigheter som har
  värdmyndigheter eller på annat sätt har administrativt stöd från andra
  myndigheter och vilka dessa värdmyndigheter/andra myndigheter är,
 • beskriva hur nämndmyndigheternas uppgifter och organisation regleras; i detta ingår bl.a. att sammanställa vilka nämndmyndigheter som styrs av en förordning med instruktion, har regleringsbrev och upprättar en årsredovisning samt hur övriga nämndmyndigheter löpande styrs och följs upp,
 • översiktligt kartlägga omfattningen av respektive nämndmyndighets
  verksamhet i form av bl.a. budget, antal anställda och årsarbetskrafter,
 • analysera om skälen för att bedriva verksamheten i form av en
  nämndmyndighet fortfarande föreligger,
 • utifrån analysen, och vid behov, föreslå vilka nämndmyndigheter eller
  delar av nämndmyndigheters verksamhet som regeringen bör
  överväga att avveckla, samt till vilken eller vilka myndigheter eller
  andra aktörer som eventuellt kvarvarande uppgifter bör överföras,
 • utifrån analysen, och vid behov, föreslå vilka nämndmyndigheter eller
  delar av nämndmyndigheters verksamhet som regeringen bör
  överväga att inordna i andra myndigheter,
 • bedöma om den verksamhet som även fortsättningsvis bör hanteras i egna myndigheter har lämplig ledningsform och i förekommande fall lämplig värdmyndighet,
 • lämna förslag på hur regeringens styrning och uppföljning av nämndmyndigheter kan utvecklas, samt
 • redogöra för de budgetära, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förslagen.
Laddar...