Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring Diarienummer: S2023/03010

Publicerad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) ska bland annat föreslå hur SST:s uppgifter kan föras över till MUCF. Organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Ladda ner:

Myndigheterna ska analysera förslagens konsekvenser. Utgångspunkten är att nuvarande uppgifter ska vara oförändrade och att de ska genomföras med effektivitet och kvalitet. Förändringen ska också genomföras kostnadseffektivt. 

MUCF och SST ska: 

  • beskriva för- och nackdelar med att myndigheternas uppgifter läggs samman, exempelvis synergi- och effektivitetsvinster, vilken möjlighet det finns för kvalitetsförbättringar och risker för negativ påverkan på verksam-heterna på kort och lång sikt, 
  • identifiera eventuella överlappande uppgifter i de båda myndigheterna, 
  • analysera ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenser på kort respektive lång sikt, särskilt konsekvenserna för kompetens-försörjningen och av en eventuell geografisk omlokalisering av verksamhet, 
  • identifiera de författningar som berörs av organisationsförändringen, samt 
  • i övrigt identifiera vad som är viktigt för regeringen att ta hänsyn till vid prövning av organisationsförändringen, t.ex. styrningsfrågor, val av ledningsform och behov av särskilda organ. 

MUCF och SST ska

  • löpande utbyta information, underlag och synpunkter
  • samråda med Arbetsgivarverket i arbetsgivarpolitiska frågor och vid behov inhämta stöd från andra relevanta myndigheter
  • löpande informera Regeringskansliet om uppdragets genomförande
  • senast den 1 mars 2024 gemensamt och sklriftligt redovisa uppdraget skriftlig till Regeringskansliet.