Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser som stödjer och stärker patienters möjlighet att få vård hos andra vårdgivare med kortare väntetider Diarienummer: S2023/02119

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att stödja och stärka regionernas arbete med att göra det möjligt för patienter som väntar på exempelvis operation att få vård på annat håll i landet.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska samordna uppdraget. Fokus bör inledningsvis vara på de vanligaste cancerdiagnoserna. Andra diagnosgrupper kan också vara aktuella. 

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska bland annat:

  • analysera om det behövs tekniska lösningar för att underlätta insamling av uppgifter för en nationell lägesbild
  • årligen följa upp och sammanställa patienter som får vård hos en annan vårdgivare 
  • analysera hur lärdomar och slutsatser kan tas omhand i det långsiktiga arbetet med ett nationellt vårdsöksystem
  • samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner samt privata utförare
  • samtala med berörda aktörer, kommuner och patient- och professions-organisationer
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider
  • senast den 31 januari 2024 och den 31 mars 2025 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet 
  • senast den 31 mars 2026 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...