Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Publicerad

Regeringen ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet i uppdrag att utifrån sina respektive ansvarsområden göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik, vars fokus är excellens, internationalisering och innovation.

Ladda ner:

Myndigheterna ska göra dels en individuell analys av situationen och de långsiktiga forsknings- och innovationsbehoven inom det egna verksamhetsområdet, inklusive en bedömning av hur pågående riktade satsningar fungerar, dels en gemensam analys samordnad av Vetenskapsrådet.

Myndigheterna ska identifiera insatser som bidrar till att höja kvaliteten inom svensk forskning och innovation. Vidare ska myndigheterna identifiera insatser för internationalisering som leder till högre kvalitet i svensk forskning och innovation. Detta bör inkludera Sveriges deltagande i EU:s ramprogram. Myndigheterna ska också identifiera insatser som, utifrån myndigheternas uppdrag, svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför samt identifiera insatser som ger bättre förutsättningar för innovation och som på sikt bidrar till att stärka svensk konkurrenskraft. Det ska finnas förutsättningar att utvärdera föreslagna insatser.

Myndigheterna ska också genomföra en gemensam omvärldsanalys med en tidshorisont på 5–10 år för att identifiera potentiella områden för forskning och innovation, som kan bidra till en positiv samhällsutveckling och näringslivets konkurrenskraft. Områden där Sverige har potential att vara eller bli världsledande inom såväl forskning som innovation ska identifieras. Vidare ska myndigheterna tillsammans identifiera områden där det i dag finns vetenskapliga kunskapsluckor på en övergripande nivå i relation till viktiga samhällsbehov.

Synpunkter avseende den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering lämnas inte inom ramen för detta uppdrag. Regeringens avsikt är att inhämta sådana synpunkter efter att Utredningen om en effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering (U 2022:06) har lämnat sitt betänkande.

Myndigheternas individuella analyser och den gemensamma analysen kommer att utgöra underlag för kommande propositioner. Om förslag lämnas ska en bedömning av eventuella kostnader göras och om de medför ökade kostnader ska förslag på finansiering presenteras.

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2023 redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildnings departementet för Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet, Klimat- och näringslivsdepartementet för Formas, Vinnova och Statens energimyndighet, med kopia till övriga nämnda departement). Redovisade uppdrag kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Den gemensamma analysen som ska göras i samarbete mellan forskningsfinansiärerna ska redovisas av Vetenskapsrådet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet, Klimat- och näringslivsdepartementet och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2023.