Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för förlossningsvården Diarienummer: S2023/00406

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att föreslå en nationell plan för förlossningsvården med nationella mål samt mått och indikatorer för uppföljning. Planen ska ange en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården och stödja ett mer strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i regionerna. Detta för att bland annat öka tillgängligheten och minska regionala skillnader.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska föreslå prestationsbaserade mått för utvecklingen av vården. I uppdraget ska Socialstyrelsen belysa regionala initiativ så som barnmorskeledda förlossningskliniker ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Myndigheten ska hämta in synpunkter

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), berörda huvudmän, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Inspektionen för vård och omsorg, professionsorganisationer, och andra berörda organisationer.

Socialstyrelsen ska delredovisa uppdraget senast den 15 oktober 2023 och slutredovisa senast den 27 januari 2024.