Uppdrag att utbetala medel för inrättandet av ett kunskapsnav för animalieproduktion Diarienummer: LI2023/01508

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utbetala medel till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) för inrättandet av ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning i syfte att stärka konkurrenskraften för svensk animalieproduktion.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska senast den 28 februari årligen med början 2024 lämna en skriftlig delredovisning till Regeringskansliet (Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet) för föregående kalenderår.