Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda möjligheterna för ett införande av NAT-tester för screening av blodgivare i Sverige Diarienummer: S2022/04551

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utreda möjligheterna att kostnadseffektivt och ändamålsenligt införa NAT-testning (Nucleic Acid Testing) för screening av blodgivare i Sverige.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar bland annat att fördjupande analysera de ekonomiska, administrativa och organisatoriska konsekvenserna för staten och regionerna.

Samtal med berörda

Socialstyrelsen ska samtala med berörda aktörer – regioner, Nationellt programområde medicinsk diagnostik (NPO), Svenska Blodalliansen (SweBA), Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten.

Myndigheten delredovisar delar av uppdraget den 28 april 2023 och slutredovisar senast den 28 februari 2024.