Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att stärka arbetet med ärenden om återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd Diarienummer: Ju2022/03634

Publicerad

Regeringen ger Migrations­verket i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka sitt arbete med ärenden om åter­kallelse av tillstånd. Åtgärderna ska bland annat omfatta att Migrations­verket ska utveckla sina hand­lägg­nings­processer och skapa en tydlig ansvars­fördelning för åter­kallelse­arbetet. Migrations­verket ska också utveckla arbetet med ärenden om åter­kallelse av uppe­hålls­tillstånd för studier inom högre utbild­ning när det finns indika­tioner på att sådana tillstånd miss­brukas. Migrations­verket ska även i övrigt vidta åtgärder som myndig­heten bedömer är lämpliga för att stärka arbetet med ärenden om åter­kallelse av tillstånd.

Ladda ner:

Migrationsverket ges vidare i uppdrag att analysera om, och i så fall hur, auto­mati­serade system och andra hand­lägg­nings­stöd kan användas i större utsträck­ning för att snabbare kunna identi­fiera ärenden där det finns indika­tioner på att ett tillstånd ska återkallas eller för att hand­lägg­ningen ska vara mer effektiv. Analysen ska bland annat omfatta om hand­lägg­nings­stöd bör införas som mer effektivt omhändertar infor­mation som Migrations­verket får från Skatte­verket om att upp­gifter i folk­bokförings­data­basen om namn, födelsetid eller med­borgar­skap ändrats, när upp­gifterna rör en person med uppe­hålls­tillstånd. Migrations­verket ska vidare analy­sera möjlig­heten att införa nya metoder för att beviljade uppe­hålls­tillstånd regel­bundet ska kunna följas upp och vid behov åter­kallas. I den utsträck­ning Migrations­verkets analys visar att nya hand­lägg­nings­stöd såsom auto­matiska system och metoder för regel­bunden upp­följning är möjliga och lämpliga att använda ska myndig­heten vidta åtgärder för att införa dessa och redo­visa en tidsplan för när de kommer att vara genom­förda i verk­sam­heten. Arbetet ska ske på ett sådant sätt att hand­lägg­nings­tiderna för tillstånd inte påverkas negativt.

Uppdraget om­fattar samtliga uppe­hålls­tillstånd, oavsett på vilka grunder som dessa har beviljats. Uppdraget omfattar även ärenden där åter­kallelse av flykting­status­förklaring eller alternativ skydds­status­förklaring kan bli aktuell. Uppdraget omfattar inte att Migrations­verket ska lämna förf­attnings­förslag. Migrations­verket ska före utgången av juni 2023 lämna en skriftlig redo­visning av uppdraget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet). Migrations­verket ska under uppdraget sam­verka med Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet).

I samband med att Migrations­verket redovisar uppdraget ska myndig­heten även redogöra för resul­taten av det utvecklings­arbete som för närvarande pågår inom myndig­heten för att förbättra åter­kallelse­arbetet.

Laddar...