Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka blodverksamheterna Diarienummer: S2022/ 03176

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att föreslå hur ett register över blodgivare kan utformas och förvaltas. Registret ska innehålla uppgift om hur mycket blod av olika blodgrupper som finns att tillgå i de olika regionerna.

Ladda ner:

Myndigheten ska utreda och föreslå hur blodverksamheten skulle kunna organiseras på ett ändamålsenligt sätt.

Plasmagivning och frystorkad plasma

Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för hur en utökad plasmagivning, inhemsk produktion och lagerhållning av frysta trombocyter kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Myndigheten ska ta fram underlag för hur frystorkad plasma kan användas, lagras och omsättas. Den ska också utreda hur en frystorkad plasma skulle kunna produceras i Sverige.

Socialstyrelsen ska samtala med regionerna, Nationellt programområde medicinsk diagnostik, Svenska Blodalliansen, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Försvarsmakten.

Socialstyrelsen delredovisar senast den 1 oktober 2023 och slutredovisar uppdraget senast den 1 november 2024.