Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga befintliga skyddade utrymmen och lokaler avsedda för hälso- och sjukvården Diarienummer: S2022/03173

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga vilka skyddade utrymmen som finns för hälso- och sjukvård. Meningen är att få veta var och hur många sådana lokaler det finns i länen där man kan bedriva vård.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bedöma om utrymmet eller lokalen kan ha betydelse för totalförsvaret. Myndigheten ska redovisa om regionerna bedömer om lokalerna är eftersatta och om det man bedömer att det går att göra det möjligt att använda lokalerna för hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från länsstyrelserna, regionerna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Försvarsmakten. Socialstyrelsen kan även samtala med Sveriges Kommuner och Regioner.

Skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap

Socialstyrelsen ska ta hänsyn till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps pågående uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen som är avsedda att användas som skydd av civilbefolkningen vid höjd beredskap.

Socialstyrelsen ska senast den 2 maj 2023 redovisa uppdraget.