Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att informera om egenberedskap när det gäller läkemedel och medicintekniska produkter Diarienummer: S2022/03178

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att tillsammans med Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och E-hälsomyndigheten ta fram information och rekommendationer om egenberedskap. Det gäller läkemedel, medicintekniska produkter och annat förbrukningsmaterial som används vid stabil läkemedelsbehandling eller annan stabil behandling vid kronisk sjukdom eller kroniskt tillstånd.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bland annat ta hänsyn till eventuella patientsäkerhetsrisker, risker för hamstring av bland annat läkemedel samt utformningen av systemet för läkemedelsförmåner.

Två versioner till olika målgrupper

Myndigheten tar fram material i två versioner, en till vårdgivare och profession och en till patienter. Socialstyrelsen vidtar därefter lämpliga åtgärder för att göra informationen tillgänglig för dem som berörs.

Socialstyrelsen hämtar in synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner, apoteksbranschen samt patient- och yrkesorganisationer.

Socialstyrelsen informerar löpande Regeringskansliet om hur arbetet går.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 15 november 2022.