Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka korruption inom kommuner och regioner Diarienummer: Fi2022/02296

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga korruption inom kommuner och regioner. Uppdraget syftar till att höja kunskapsnivån nationellt om risker inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att motverka korruption.

Ladda ner:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att

  • lämna en lägesbild över förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt mot korruption inom kommuner och regioner, kommunalförbund, kommunala bolag, stiftelser och föreningar, samt i verksamhet som avser skötsel av en kommunal angelägenhet som har lämnats över till en privat utförare med stöd av kommunallagen (2017:725),
  • analysera lägesbilden och dra slutsatser om arbetet mot korruption i sådana verksamheter, samt
  • utifrån analysen och slutsatserna vid behov föreslå åtgärder för att korruption ska kunna motverkas ytterligare inom verksamheterna.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdeparte­mentet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Statskontoret ska senast den 15 juni 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Genväg