Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om införande av återvändandecenter Diarienummer: Ju2022/02319

Publicerad

Migrations­verket ges i uppdrag att redovisa hur myndig­heten skulle kunna införa särskilda boenden för asyl­sökande, ensam­kommande barn exklu­derade, som fått avslag på sin ansökan om uppe­hålls­tillstånd, så kallade åter­vändande­center.

Ladda ner:

I redo­vis­ningen ska ingå en beräk­ning av hur många platser som skulle komma att behövas i dessa center under ett första skede 2023–2025. Migrations­verket ska även ange när åter­vändande­center skulle kunna införas.

Migrations­verket ska också inkomma med en upp­skatt­ning av kost­naden för att införa och driva åter­vändande­center.

Redo­vis­ningen ska ske genom två alter­nativa beräkningar. Den första ska utgå från gällande regler som bland annat inne­bär att rätten till bistånd i form av boende för vuxna utlän­ningar utan barn upphör när tids­fristen för frivillig avresa löper ut, eller om beslutet om av- eller utvisning inte inne­håller någon sådan tidsfrist, när beslutet om avvisning eller utvis­ning får laga kraft. Den andra ska utgå från att rätten till bistånd upphör när utlän­ningen lämnar landet.

Uppdraget ska redo­visas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 15 januari 2023. Migrations­verket ska under upp­draget samverka med Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet).

Laddar...