Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om fortsatt koordinering av Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att fortsätta koordinera det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB) i syfte att stärka Sveriges bidrag till initiativet. I uppdraget ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer och möjliggöra nordisk och nationell samordning. Boverket ska löpande följa utvecklingen av NEB och även fungera som en officiell kontaktpunkt för information från kommissionen med anledning av initiativet.

Ladda ner:

Samordning och spridande av information ska ske inom ramarna för Boverkets deltagande i Rådet för hållbara städer. Boverket ska använda de informationskanaler och samarbetsformer samt den ackumulerade kunskap som har byggts upp under det koordineringsuppdrag som myndigheten bedrivit sedan den 10 juni 2021 (Fi2021/02330) för att förmedla information om NEB och samråda med relevanta aktörer. Myndigheten ska även fortsätta det redan etablerade samarbetet kring NEB med myndigheterna inom Rådet för hållbara städer samt de svenska aktörer som är partners till initiativet och övriga relevanta aktörer. Vidare ska myndigheten uppmuntra fler av de myndigheter som ingår i rådet, och berörs av NEB, att delta i arbetet. Boverket ska även fortsätta samla andra relevanta aktörer som är intresserade av och kan bidra till NEB samt vid behov delta i möten på internationell nivå.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) senast den 14 februari 2023. Uppdraget att vara nationell kontaktpunkt för NEB gäller dock så länge initiativet pågår eller till dess att regeringen beslutar något annat.