Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten att fördjupa samverkan gällande inrapporterade och polisanmälda it-incidenter Diarienummer: Ju2016/05127

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) och Polis­myndig­heten att utarbeta former och rutiner som säker­ställer att Polis­myndig­heten delges sådan informa­tion som inkom­mer till MSB rörande it-incidenter som bedöms kunna innefatta brotts­liga handlingar. Vidare ska Polis­myndig­heten, med stöd av MSB, utarbeta en rutin för att informera aktörer som polis­anmäler it-incidenter om att också rap­portera dessa incidenter till MSB i de fall en sådan rapporterings­skyldighet före­ligger för aktören.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 15 augusti 2022.