Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter Diarienummer: S2022/00777

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter. Meningen är att bidra till nationell samsyn om hur förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter ska konstrueras, definieras och användas.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • ta fram ett svenskt begrepp för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter och en definition av begreppet
  • inventera och sammanställa regionernas arbetssätt, samordning och erfarenheter av förmågehöjning under covid-19-pandemin
  • hämta erfarenheter från de regioner som i arbetet med civilt försvar har utgått från förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter
  • samtala med regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och andra berörda myndigheter.
  • också hämta in kunskap från berörda organisationer och föreningar.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 3 februari 2023.