Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel Generation 2

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) och Trafikverket (TRV) att planera och förbereda vidare utveckling och etable­ring av Rakel Generation 2 (Rakel G2) i syfte att kunna tillhanda­hålla nästa genera­tions säkra, robusta och till­gängliga kommu­nika­tions­lösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar samt för att kunna ersätta det befintliga Rakel­systemet. Uppdraget ska genom­föras med stöd av Affärs­verket svenska kraftnät (Svk).

Ladda ner:

Arbetet ska utgå från det förslag som MSB redo­visade den 12 februari 2021 (Ju2021/00632), enligt vilket Rakel G2 ska nyttja  det opto­fiber­nät som TRV respek­tive Svk förfogar över samt ett stegvist etablerat radio­access­nät med dedikerat radio­spektrum. Systemet ska komp­letteras med radio­access i kommersi­ella nät för ökad kapa­citet och täckning genom en s.k. MOCN1-lösning. Arbetet ska anpassas till den utveck­ling som sker inom ramen för MSB:s uppdrag att anskaffa och till­handa­hålla tjänster för mobil data­kommu­nikation (Ju2020/02484) så att infra­struktur och tjänster bildar ett samman­hållet system ur ett användar­perspektiv.