Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare i landet Diarienummer: Ju2021/03331

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet. Syftet med uppdraget är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för att fler individer ska få tillgång till sådant stöd.

Ladda ner:

Myndigheterna ska i arbetet med uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommunerna och regionerna, länsstyrelserna samt med andra relevanta aktörer.

Regeringen beslutar denna dag även att ge en utredare i uppdrag att bistå och stödja myndigheterna i deras arbete med detta uppdrag (Ju2021/03348). Myndigheterna ska i arbetet med sitt uppdrag samverka med utredaren.

Regeringen beräknar att Statens institutionsstyrelse för uppdragets genomförande får använda 1 miljon kronor fr.o.m. 2022 (utgiftsområde 9, anslag 4:6).

Regeringen beräknar att Socialstyrelsen för uppdragets genomförande får använda 1,5 miljoner kronor fr.o.m. 2022 (utgiftsområde 9, anslag 1:1 Socialstyrelsens förvaltningsanslag.

Polismyndighetens och Kriminalvårdens kostnader för uppdragets genomförande finansieras genom den förstärkning av myndigheternas respektive förvaltningsanslag som aviserats i budgetpropositionen för 2022 (utgiftsområde 4, anslag 1:1 Polismyndigheten respektive anslag 1:6
Kriminalvården).

Myndigheterna ska senast den 2 maj 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) lämna en första sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder. Kriminalvården ansvarar för att en gemensam sammanställning lämnas in.

Myndigheterna ska senast den 2 maj 2023 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) lämna en andra sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder samt slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2024.

Myndigheterna ska löpande integrera resultatet av utvecklingsarbetet i den ordinarie verksamheten.

Tidigare regeringsuppdrag

Den 19 december beslutade regeringen att ge Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram.