Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utveckling och förvaltning av en tjänst för överföring av källdata från det nationella vaccinationsregistret till E-hälsomyndigheten Diarienummer: S2021/03696

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att utveckla och förvalta en tjänst som för över vissa uppgifter till E-hälsomyndigheten. Myndigheten behöver uppgifterna för att kunna utfärda vaccinationsbevis. Uppgifterna finns i det nationella vaccinationsregistret (NVR). Tjänsten ska bygga på det förarbete som Myndigheten för digital förvaltning tidigare redovisat.

Ladda ner:

Myndigheten utför uppdraget tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Folkhälsomyndigheten.  E-hälsomyndigheten ska också samtala med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra.

Folkhälsomyndigheten ska

  • utveckla och förvalta en tjänst för överföring av de uppgifter som är behövliga för utfärdande av vaccinationsbevis och som finns i det nationella vaccinationsregistret (NVR), till E-hälsomyndigheten,
  • säkerställa att överföring av sådana uppgifter endast kan ske om en person som begär ett vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten har lämnat ett samtycke till det samt att krav i gällande regelverk om dataskydd tillgodoses,
  • säkerställa att tjänsten blir robust på så sätt att den har hög tillgänglighet under kontorstid, klarar många förfrågningar och har en bra standard för informationssäkerhet,
  • säkerställa att det finns en organisation för förvaltning av systemet efter att det har tagits i drift som även inbegriper möjligheten att finjustera tjänsten och åtgärda eventuella fel i systemet,
  • bistå i utvecklingen av en alternativ tjänst för personer vars uppgifter om vaccination helt saknas i NVR, tex. för att de har vaccinerats utomlands, och 
  • vid behov bistå Myndigheten för digital förvaltning och E-hälsomyndig-heten i andra delar av utvecklingen av en digital infrastruktur för utfär-dande av vaccinationsbevis om det rör Folkhälsomyndighetens särskilda kompetensområden.

Under arbetets gång ska E-hälsomyndigheten informera Regeringskansliet om hur arbetet går. En delredovisning lämnas senast den 30 september 2021. En slutredovisning redovisas senast den 15 juni 2023.