Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2021/04607

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att komplettera den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis. Infrastrukturen ska också innehålla tjänster som gör det möjligt att utfärda bevis om negativa provsvar på ett covid-19-test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Tjänsterna ska göra det möjligt för dem som saknar e-legitimation att beställa bevis med information om detta.

Digg projektleder

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) projektleder den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis. Myndigheten ansvarar för att infrastrukturen stödjer utfärdandet av alla nödvändiga bevis. Detta så att Sverige bland annat uppfyller kraven i EU:s förordning om digitala covid-intyg.

Hänsyn till tidigare slutsatser

I arbetet ska myndigheten ta hänsyn till slutsatserna från en tidigare förstudie om gröna digitala bevis. Hänsyn ska också tas till resultatet från tidigare regeringsuppdrag till Digg, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten för att utveckla och inrätta digital infrastruktur för att utfärda vaccinationsbevis.

I arbetet ska myndigheterna samtala med Socialstyrelsen, Integritetsskyddsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner: (SKR), Inera AB och andra.

En delredovisning lämnas till Regeringskansliet senast den 30 september 2021. En slutredovisning lämnas senast den 15 juni 2023.