Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att ställa ut kreditgarantier för gröna investeringar

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Riksgäldskontoret att ställa ut kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora industriinvesteringar i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket.

Ladda ner:

Kreditgarantierna ska ställas ut utifrån teknikneutrala kriterier i enlighet med förordningen om utlåning och garantier och den förordning om statliga kreditgarantier för gröna investeringar som regeringen beslutar i dag. För 2021 ska garantiramen för kreditgarantierna uppgå till högst 10 miljarder kronor.