Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19 Diarienummer: S2021/04816

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att bedöma, motivera och redovisa kommande behov av vaccin mot covid-19 i Sverige. Bedömningen bör omfatta olika scenarier för behoven och ska ges kvartalsvis för 2021 fram till och med år 2023. Scenarierna ska grundas på olika antaganden om hur länge vaccination ger skydd, smittspridningen, nya virusvarianters påverkan på behovet av vaccin samt vilka grupper som kan komma att behöva vaccineras.

Ladda ner:

Av redovisningen ska följande framgå:

1. vilka målgrupper som ska erbjudas vaccination,
2. hur fördelningen mellan olika typer av vaccin bör se ut inklusive uppskattat behov av olika tillverkningsteknologier,
3. det antal doser som bedöms krävas för att uppnå och bibehålla önskad effekt,
4. om ett överskott av vaccin mot covid-19 bör lagerhållas för eventuella framtida behov och i så fall från vilken eller vilka tillverkare och i vilken kvantitet,
5. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi,
6. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer,
7. vaccinets säkerhet,
8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på attityder till vaccinationer generellt.

En preliminär bedömning som omfattar punkterna 1–4 ska redovisas senast den 14 juni 2021 och den 1 augusti 2021.

Senast den 1 okt 2021 redovisas uppdraget i sin helhet. Därefter följs det upp i kvartalsvisa rapporter fram till och med år 2023.

Folkhälsomyndigheten fortsätter att informera Socialdepartementet om arbetet.