Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag m m samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar Diarienummer: S2021/02921

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram bland annat underlag för att utveckla och stärka regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar.

Ladda ner:

Arbetet utgår bland annat från propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30) och delbetänkandet Hälso-och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23).

Samordning, stöd, uppföljning och utvärdering

Socialstyrelsen ska samordna och stödja regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap. Myndigheten ska också följa upp och utvärdera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Samverkan med andra

Uppdraget sker i samarbete med regioner, länsstyrelserna, SKR, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra relevanta aktörer.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda fem miljoner kronor under 2021.