Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin Diarienummer: S2020/08106

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatser till allmänheten med anledning av corona.

Ladda ner:

Myndigheterna ska bland annat:

  • utarbeta och genomföra kommunikationsinsatser som ska öka efterlevnaden av bland annat de råd som utfärdats för att minska spridningen av covid-19. Det gäller särskilt lokala allmänna råd i regionerna. Myndigheterna ska ta hänsyn till tidigare kommunikationsinsatser och se över hur kommunikationen kan utvecklas.
  • ta fram en kommunikationsstrategi som säkrar att kommunikation på nationell, regional och lokal nivå är samordnad och att det kan finnas regional anpassning.

Översättningar och tillgänglighetsanpassning

Myndigheterna säkrar att kommunikationen görs på flera språk och tillgänglighetsanpassas. De ska också se till att material görs tillgängligt för lokala och regionala aktörer.

Bred samverkan

MSB samordnar uppdraget. Myndigheterna ska samverka med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, andra berörda myndigheter, företrädare för regionerna och kommunerna, civilsamhället samt andra berörda aktörer.

Myndigheterna redovisar senast den 9 december 2020 en gemensam kommunikationsstrategi. De redovisar löpande sina kommunikationsinsatser och bedömer effekter utifrån strategin.

Uppdraget slutredovisas senast den 1 september 2021 till Socialdepartementet.