Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att följa utbyggnadstakten av förnybar el Diarienummer: I2020/02406

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, följa utbyggnadstakten av förnybar el. Energimyndigheten ska för perioden från och med oktober 2020 till och med mars 2021 månadsvis publicera förenklade statusrapporter över hur utbyggnadstakten fortskrider i enlighet med vad som anges nedan. Rapporterna bör innehålla information om elcertifikatsberättigad normalårsproduktion i godkända anläggningar.

Ladda ner:

Energimyndigheten ska regelbundet och i dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) ta fram information om aktuell prognos för den fortsatta utbyggnaden av ny förnybar el i förhållande till de mål och förpliktelser som är uppsatta inom ramen för det gemensamma elcertifikatsystemet med Norge.

Energimyndigheten ska i relevanta delar föra en dialog med ansvarig myndighet i Norge.

Energimyndigheten ska även ta fram nya kvoter för perioden som stämmer överens med de förslag till nya grundtermer som lämnas i propositionen Elcertifikat – Stoppregel och kontrollstation 2019 (prop. 2020/21:16).  Myndigheten ska i denna del, om möjligt, även ta fram och använda en uppdaterad elanvändningsprognos i samband med att nya kvoter ska beräknas fram till 2035. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) så snart som möjligt, dock senast den 3 december 2020.