Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården om försöksverksamhet med inslussningsprogram Diarienummer: Ju2018/02430/KRIM

Publicerad

Kriminalvården får i uppdrag att förbereda och inrätta försöksverksamhet med inslussningsprogram med utgångspunkt i inslussningsutredningens förslag (bilaga 1). Försöksverksamheten ska vara möjlig att starta senast den 1 januari 2019 och ska pågå till och med den 30 juni 2020.

Ladda ner:

Kriminalvården ska vid planeringen av försöksverksamheten, inklusive dess omfattning, samverka med Brottsförebyggande rådet i syfte att möjliggöra en utvärdering av verksamheten. Minst ett av de av Polismyndigheten definierade särskilt utsatta områdena ska ingå i urvalet.

I uppdraget ingår att identifiera och involvera relevanta aktörer för uppdragets genomförande som kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, organisationer i det civila samhället, m.fl. I uppdraget ingår också att tillsammans med dessa aktörer sätta upp former och ramar för arbetet. Utgångspunkten ska vara att så långt möjligt utgå från de inblandade aktörernas kärnverksamhet, befintliga arbetssätt och samverkansformer.

Under arbetet ska Kriminalvården dra nytta av de erfarenheter som myndigheten har gjort inom ramen för regeringsuppdragen om unga dömda och våldsamma klienter Ju2013/04393/KRIM, Ju2013/04394 och Ju2013/07450/KRIM samt uppdraget om förstärkta insatser i arbetet med utslussning (Ju2015/09899/KRIM).

Under uppdragets genomförande ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas.

Kriminalvården ska vid de tidpunkter och i den form som beslutas i dialog med Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informera om arbetet.

Regeringen avser att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att följa och utvärdera försöksverksamheten.

Pressmeddelande: Kriminalvårdens försöksverksamhet ska förebygga återfall i brottslighet

Laddar...