Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att
− göra en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare och som uppges vara gifta,
− ta fram en förstärkt vägledning till kommunerna om handläggningen av ärenden som rör barn som uppges vara gifta, och sprida kunskapen till kommunernas socialtjänst,
− ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd.

Ladda ner:

Arbetet ska genomföras utifrån ett tydligt barnrätts- och jämställdhetsperspektiv.

Sätt att ytterligare stärka barn och jämställdhetsperspektivet

Mot bakgrund av analysen och vid behov, ska Socialstyrelsen lämna förslag till regeringen om möjliga tillvägagångssätt för att ytterligare stärka barn- och jämställdhetsperspektivet samt skärpa möjligheten till stöd och skydd för barn som kommer till Sverige och där det finns indikationer om att barnen är gifta.

Samråd med relevanta aktörer

Uppdraget ska utföras i samråd med relevanta aktörer, såsom Barnombudsmannen, Migrationsverket, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor och Sveriges Kommuner och Landsting. Även samråd med delar av det civila samhället kan vara aktuellt.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2017.