Statssekreterarnas löner och ersättningar

Uppdaterad

Statssekreterarnas löner är, med ett undantag, enhetliga och omprövas normalt en gång per år i samband med den årliga lönerevisionen. Regeringen beslutar om statssekreterarnas löner.

Lönen är för statsministerns statssekreterare 123 400 kronor kr per månad och för övriga statssekreterare 110 900 kr per månad.

Ersättningar

Statssekreterare som har mer än 70 km från hemorten till Stockholm och som skaffar bostad på arbetsorten, har rätt till ersättning för boendekostnader med högst 4 000 kr/mån samt rätt till så kallad avlöningsförstärkning med 4 400 kr/mån.

Statssekreterare har utöver det rätt till ersättning för kostnader för högst en hemresa per vecka med valfritt färdmedel i reguljär trafik.

Avgångsvederlag

Statssekreterarnas avgångsvederlag behandlas i en överenskommelse som träffades 1994 mellan riksdagens samtliga partier, den så kallade statssekreteraröverenskommelsen. Den tillämpas på statssekreterare som entledigas därför att statsrådet avgår och på statssekreterare som entledigas utan att de själva har begärt det. Reglerna för statssekreterares avgångsvederlag gäller inte den som avgår på egen begäran, utan att statsrådet avgår.

Överenskommelsen innebär att en statssekreterare har rätt till avgångsvederlag med ett belopp som motsvarar månadslönen vid avgångstillfället i högst 24 månader. Har någon varit statssekreterare kortare tid än 12 månader utbetalas avgångsvederlaget i högst 12 månader. Avgångsvederlaget ska minskas dels med inkomst av ny anställning eller annat förvärvsarbete under vederlagsperioden, dels med vad den förutvarande statssekreteraren får eller har rätt att få i pension och liknande. Avgångsvederlaget räknas som pensionsgrundande inkomst för allmän pension.