Mål för socialförsäkringar

Det finns särskilda mål för de tre delområden som ingår i området socialförsäkringar: Ekonomisk trygghet för familjer och barn, Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Målet för utgiftsområdet är att den ekonomiska familjepoli­tiken ska bidra till en god ekonomisk levnads­standard för alla barnfamiljer samt minska skill­naderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn. Den ekonomiska familjepolitiken ska även bidra till ett jämställt föräldraskap.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Målet för utgiftsområdet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Målet innebär mer specifikt att:

  • sjukfrånvaron inte ska variera mer än inom ramen för normala säsongsvariationer,
  • osakliga regionala skillnader i sjukfrånvaron inte ska förekomma,
  • skillnaden i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män ska minska.

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Målen för utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid ålderdom är att:

  • Kvinnor och män med låg eller ingen inkomstgrundad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd.
  • Efterlevande make ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.
  • Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska bedrivas kostnadseffektivt och till nytta för pensionärer och pensionssparare.
  • Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som påverkar den.
  • Kunskapen om livsinkomstens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män.