Hoppa till huvudinnehåll

Samarbetsprojekt Skolan

Publicerad

Här kan du läsa om hur regeringen, i samarbete med Sverigedemokraterna, arbetar med att utarbeta och genomföra politiska reformer för att utveckla den svenska skolan. Nedan listas de punkter i Tidöavtalet där ett arbete har påbörjats.

Punkter i Tidöavtalet där ett arbete har påbörjats

Regeringen anser att det behövs en ny syn på kunskap i svensk skola. Ett viktigt steg är att få på plats läroplaner som är tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen om en tydligare kunskapsinriktning i läroplanerna (U 2023:09) som ska se över läroplanerna. Undervisningen i de tidiga årskurserna ska framför allt handla om grundläggande fakta och färdigheter som ger eleverna en nödvändig grund för sitt fortsatta lärande. I takt med att eleverna blir äldre kan mer komplexa teoretiska förmågor som att reflektera, analysera och dra slutsatser ta större plats. Läroplanerna ska också vara bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling och skilda förutsättningar. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 28 februari 2025.
 • Från höstterminen 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan och inom komvux på gymnasial nivå. Regeringen har därför beslutat om nya ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena. Utöver att ämnesplanerna har anpassats för ämnesbetyg har ämnesinnehållet setts över. En av utgångspunkterna för översynen har varit att ämnesplanerna ska bidra till ett fördjupat lärande och att innehållet inom ämnet ska ha en tydlig progression mellan grund- och gymnasieskolan. 

Svenska elever får i dag relativt lite tid i skolan. Inte minst låg- och mellanstadiet har mindre undervisningstid än i många andra europeiska länder.

 • Regeringen gav Skolverket i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden, främst i svenskämnena och matematik, i lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan. Uppdraget redovisades till Utbildningsdepartementet den 21 november 2023. 

Regeringen vill stoppa betygsinflationen. Det måste gå att lita på betygen. De ska på ett rättvisande sätt spegla elevens kunskapsnivå oavsett vilken skola eleven gått på eller vilken lärare som satt betyget. Felaktiga betyg drabbar både eleven och samhället i stort.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen om likvärdiga betyg och meritvärden (U 2023:02). De förslag som utredaren har i uppdrag att lämna ska leda till att betyg och meritvärden från grundskolan och gymnasial nivå på ett mer rättvisande sätt speglar elevers ämneskunskaper och motverkar betygsinflation. Utredningen ska redovisa sina förslag senast 21 februari 2025.
 • Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas inom skolväsendet. I föreskrifterna ska bland annat finnas bestämmelser om hur huvudmän, rektorer och lärare ska arbeta för att betyg ska sättas på ett rättvisande sätt som återspeglar elevens kunskaper i ämnet. Skolverket ska besluta om föreskrifterna senast den 15 mars 2024.
 • Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen Fler vägar till arbetslivet (U 2022:03) om att betygssystemet även fortsättningsvis ska ha en gräns mellan godkänt och icke godkänt resultat. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 4 november 2024.

De nationella proven ska bidra till en mer likvärdig betygssättning då provresultaten särskilt ska beaktas vid betygssättning. Det finns i dag stora skillnader i hur lärare bedömer elevlösningarna av de nationella proven. Så ska det inte vara. Genom central rättning vill regeringen att betygssättningen ska bli mer likvärdig i hela landet.

 • Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av digitala nationella prov när det gäller uppsatsdelarna i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Skolverket ska även analysera om central rättning bör införas för ytterligare delar av de nationella proven. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2024.
 • I en tidigare delredovisning har Skolverket föreslagit att central rättning av nationella prov kan införas från och med våren 2027 i gymnasieskolan och i årskurs 9 våren 2029. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att analysera hur den centrala rättningen kan tidigareläggas. Denna del av uppdraget redovisades den 15 september 2023. I redovisningen bedömer Skolverket att ett års tidigareläggning skulle kunna vara möjlig, så att de nationella proven rättas centralt från och med vårterminen 2026 i gymnasieskolan och från vårterminen 2028 i årskurs 9. Regeringen har också förtydligat i Skolverkets uppdrag att det är viktigt att Skolverket aktivt arbetar med att identifiera och hantera olika risker i arbetet, bland annat kopplat till skolornas tekniska förutsättningar att genomföra proven digitalt.
 • I budgeten för 2024 tillförde regeringen 133 miljoner kronor för arbetet med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.

Det behöver bli ordning och reda i klassrummen och skolan behöver få bättre förutsättningar att kunna möta elevernas behov av stödinsatser. Stödet måste också sättas in tidigare än idag. Regeringen satsar på akutskolor, speciallärare, särskilda undervisningsgrupper och skolsociala team, så att fler elever kan nå utbildningens mål.

 • För att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål behövs fler speciallärare. Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning med bidrag till personalkostnader för speciallärare. Totalt omfattar satsningarna 335,5 miljoner kronor för 2023 och 576 miljoner kronor för 2024. För att öka antalet speciallärare i skolväsendet har dessutom 200 miljoner kronor avsatts per år 2023 och 2024 för att fler ska kunna utbilda sig till speciallärare.

Det är i lågstadiet som eleverna ska lära sig de grundläggande kunskaper och färdigheter som de sedan behöver för att fortsätta att utvecklas genom sin skolgång. Därför är det viktigt att alla elever får den undervisningstid de behöver.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen om mer obligatorisk undervisningstid för elever som behöver det (U 2023:07). Utredningen ska lämna förslag om tidiga insatser i form av exempelvis lovskola, läxhjälp eller genom att fler elever tidigare får ta del av ett extra studieår. Utredningen ska också särskilt undersöka om och hur undervisningstiden kan utökas för bland annat nyanlända elever. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 6 december 2024.
 • Regeringen har beslutat om en författningsändring som gör det möjligt för skolor att erbjuda elever i låg- och mellanstadiet undervisning under skolloven. I budgetpropositionen för 2023 utökade regeringen statsbidraget för bland annat lovskola med 100 miljoner kronor.

Alla elever ska bli utmanade i sitt lärande och få förutsättningar att fortsätta utvecklas under sin skolgång. Det är viktigt för eleven, men också för samhället. 

 • För att högpresterande elever ska få bättre möjligheter att utvecklas har regeringen förlängt försöksverksamheten med spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och i gymnasieskolan och påbörjat arbetet med att permanenta verksamheten. Satsningen uppgår sammanlagt till 20 miljoner kronor för 2023 och beräknas därefter uppgå till totalt 45 miljoner kronor årligen. Av medlen förstärks Skolverkets förvaltningsanslag med 5 miljoner kronor årligen för arbete med spetsutbildningarna.
 • Regeringen planerar att gå fram med en proposition med förslag om att elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan som behöver utmanas mer i undervisningen lättare ska kunna få läsa på en högre nivå i sin ordinarie skola. Det ska vara enklare för eleverna att läsa gymnasieämnen redan i grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Regeringen föreslår också att elever i gymnasieskolan som behöver extra utmaningar ska kunna få genomföra utbildningen i snabbare takt än på tre år, som är det normala. 

Att elever kan läsa och förstå vad de läser är grunden för deras lärande i alla skolämnen. Läsning ger också eleverna möjlighet att upptäcka nya världar och förstå både andra människor och sig själva.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen om en tydligare kunskapsinriktning i läroplanerna (U 2023:09) som ska se över läroplanerna. Utredaren ska också lämna förslag på hur området läsning och läsförståelse kan förstärkas i läroplanerna. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 28 februari 2025.
 • Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Medlen kan göra det möjligt att skapa ett eget förskolebibliotek, köpa in klassuppsättningar av skönlitterära verk eller fylla skolbibliotekens hyllor med böcker. 176 miljoner kronor är avsatt för statsbidraget 2024. Det beräknas totalt motsvara cirka 880 000 böcker, räknat på att en bok kostar cirka 200 kronor styck.
 • Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att tillsammans med Kulturrådet ta fram läslistor med olika typer av litteratur, bland annat svenska och internationella skönlitterära klassiker. Läslistorna ska vara uppdelade utifrån skolform och fungera som ett stöd för förskollärare och lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning. Ett utkast till läslistor ska redovisas senast den 4 juni 2024 och färdiga läslistor ska redovisas senast den 4 december 2024. 

Alla elever ska få gå i en trygg skola där de kan koncentrera sig på undervisningen och både skolpersonal och elever slippa hot, våld, kränkningar och trakasserier. En förutsättning för att tryggheten och studieron i skolan ska bli bättre är att rektorns ansvar förtydligas.

 • Regeringen har tillsatt en utredning för att varaktigt förbättra tryggheten och studieron i skolan (U 2023:06). Utredaren ska bland annat lämna förslag som innebär att rektorns ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero skrivs in i skollagen och att det tydligare ska framgå att det är rektorn som ska ansvara för och besluta om skolans ordningsregler, även om eleverna ska få medverka genom att lämna synpunkter och förslag. Utredaren får också ett brett mandat att föreslå större möjligheter till tillfälliga omplaceringar, permanenta omplaceringar och avstängningar. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 20 december 2024.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i undervisningen och avgörande för elevernas lärande.

 • Regeringen har tillsatt en utredning för att varaktigt förbättra tryggheten och studieron i skolan (U 2023:06). I uppdraget ingår att lämna förslag som tydliggör att det är läraren som bestämmer i klassrummet och över undervisningen, inte vårdnadshavare och elever. Om en lärare ser behov av att visa ut en elev ur klassrummet ska det i dag dokumenteras. Utredaren ska se över regelverket och lämna förslag om och hur dokumentationskravet kan tas bort. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 20 december 2024.

 

Välfungerande ordningsregler är en viktig del i skolors förebyggande arbete för trygghet och studiero.

 • Regeringen har tillsatt en utredning för att varaktigt förbättra tryggheten och studieron i skolan (U 2023:06). Utredaren ska bland annat lämna förslag som innebär att ordningsreglerna bör innehålla en konsekvenstrappa som gör det tydligt vad som händer när reglerna bryts. Det behöver också säkerställas att elever och vårdnadshavare genom ett förväntansdokument är införstådda med skolans ordningsregler. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 20 december 2024.

Skolan ska vara en trygg och säker plats för både elever och personal. Regeringen vill vända den negativa utvecklingen av våldsbrottslighet, både i skolan och i övriga samhället, bland annat genom att skapa bättre förutsättningar för myndigheter och andra aktörer att arbeta tillsammans.

 • Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till Skolsäkerhetsutredningen (U 2022:04) för att bland annat lämna förslag som tydliggör principen att skolor, förskolor, fritidshem och områden som tillhör de verksamheterna ska vara stängda för obehöriga. Utredningen redovisade den här delen av uppdraget i ett delbetänkande i mars 2024.
 • Regeringen har beslutat om ytterligare tilläggsdirektiv till Skolsäkerhetsutredningen (U 2022:04). Utredaren ska nu även kartlägga och analysera vilka uppgifter som i brottsförebyggande syfte kan behöva utbytas mellan skolor och mellan skola, socialtjänst och brottsbekämpande myndigheter. Denna del av utredningen ska redovisas senast den 20 december 2024.
 • Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utifrån befintliga data från Skolundersökningen om brott studera brottslighet i skolmiljön. I det ingår att beskriva utsatthet för brott i skolmiljö och hur den har utvecklats över tid samt i vilken utsträckning utsattheten för brott i skolmiljö överlappar med mobbning. Uppdraget redovisades i februari 2024. Ett angränsande uppdrag om kartläggning av brottsförebyggande arbete i skolan i ett nordiskt perspektiv gavs till Skolverket och redovisades i september 2023.
 • För att hantera elever som stör undervisningen eller hotar andra elever och lärare har regeringen gjort en satsning för att huvudmän ska kunna inrätta akutskolor, där elever kan placeras tillfälligt enligt skollagens bestämmelser. Regeringen har beslutat förordningen om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor. Satsningen uppgick till 50 miljoner kronor 2023 och från och med 2024 beräknas 100 miljoner kronor årligen.
 • Regeringen har tillsatt en utredning för att varaktigt förbättra tryggheten och studieron i skolan (U 2023:06). Skolan måste kunna agera kraftfullt när elever kränker, hotar, använder våld eller på annat sätt agerar störande. Utredaren får ett brett mandat att föreslå bättre förutsättningar för så kallade akutskolor, där elever kan placeras tillfälligt. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 20 december 2024.  

Alla ska kunna känna sig trygga när de är i skolan. Det gäller både de som arbetar i skolan och alla elever. Skolan har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet och personalen ska känna att de har hela samhällets stöd när de arbetar för att göra skolmiljön trygg och säker. Att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i skolan, förskolan och fritidshemmet fyller flera syften, exempelvis att öka tryggheten och minska brottsligheten i skolmiljön, och att ge barn och unga kunskap om vilka konsekvenser brottslighet kan medföra. Om personal misstänker eller vet att brott har begåtts inom eller i anslutning till skolan eller fritidshemmet ska polisanmälan vara huvudregel.

 • Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till Skolsäkerhetsutredningen (U 2022:04) för att förtydliga skolornas roll i det brottsförebyggande arbetet. Bland annat ska utredaren lämna förslag på hur en skyldighet att anmäla brott bör utformas. Utredningen redovisade den här delen av uppdraget i ett delbetänkande i mars 2024.

Regeringen gör en helrenovering av friskolesystemet, där de osunda drivkrafterna städas bort. För att komma till rätta med återkommande brister i friskolesektorn behövs bättre insyn och transparens. Det behövs ett system med betydligt striktare regler, vinststopp, och fler och skarpare verktyg för tillsynsmyndigheterna.

 • Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08). Utredaren ska nu ska föreslå en utvidgad ägar- och ledningsprövning, vinstutdelningsförbud eller annan vinstutdelningsbegränsning, krav på ekonomiska garantier, möjlighet att återkräva skolpeng och skärpta sanktioner. Utredningstiden har förlängts och utredningen ska redovisa sina förslag senast den 28 februari 2025.
 • Regeringen gav ett tilläggsdirektiv till Skolinformationsutredningen (U 2021:04) om att utreda hur en insynsprincip kan införas i fristående förskolor, skolor och fritidshem, samtidigt som utredningen fortsatt ska analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem. Utredningen redovisade sina förslag i april 2024.

Välutbildade lärare med förutsättningar att göra ett bra jobb är avgörande för att komma till rätta med problemen i skolan. Genom att höja antagningskraven och stärka delar av lärarutbildningen vill regeringen även öka yrkenas attraktivitet.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen utveckla lärar- och förskollärarutbildningarna (U 2023:03) som ska föreslå hur antagningskraven till lärar- och förskollärarutbildningarna kan höjas, hur ämneslärarutbildningen kan stärkas samt hur utbildningarna kan få ett ökat fokus på ämneskunskap, kognitionsvetenskap och praktisk metodik. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 29 november 2024.

Lärare och förskollärare är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i utbildningen. Regeringen anser att dessa yrkesgrupper behöver en bättre arbetssituation och att de i huvudsak ska kunna lägga sin tid på undervisning, inte på dokumentation och andra uppgifter.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen en minskad administrativ börda för förskollärare och lärare (U 2023:01) som har i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska förskollärares och lärares administrativa uppgifter så att de får mer tid till undervisningen. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 1 oktober 2024.

Lärarnas och förskollärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i undervisningen. Regeringen satsar därför på att utveckla och öka lärares och förskollärares möjligheter till fortbildning.

 • Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att erbjuda fortbildning till lärare inom ämnesdidaktik, ledarskap och konflikthantering. Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2025.

Genom att möjliggöra attraktiva arbetsförhållanden för lärare på skolor med särskilt svåra förutsättningar ges eleverna bättre möjligheter att nå målen för utbildningen. En bra skolgång med erfarna lärare för elever i dessa skolor är en väldigt stark friskfaktor som stärker barns och ungas framtidsutsikter.

 • Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på de mest krävande skolorna och har därför avsatt 165 miljoner kronor per år under en treårsperiod för att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre. Medlen kan användas utifrån de lokala behoven, till exempel för att minska personalomsättningen eller anställa fler lärare och annan personal som kan avlasta lärarna. I och med den föreslagna ökningen kommer statsbidraget att omfatta 570 miljoner kronor 2024–2026 och därefter 405 miljoner kronor per år.

I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan.

 • Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram ett nytt finansieringssystem för skolan (U 2023:05). Utredaren ska ge förslag på en nationell beräkningsmodell för skolpengen som ska beräkna en lägstanivå för hur mycket resurser varje kommun minst ska tilldela sin egen skolverksamhet och vad ersättningen till enskilda huvudmän minst ska vara. Beräkningsmodellen ska ta hänsyn till huvudmäns olika förutsättningar och behov. Modellen ska även ta hänsyn till att kommunala och enskilda huvudmän har olika ansvar. Kommunala skolor är till exempel skyldiga att erbjuda alla elever i kommunen plats i en skola nära hemmet, medan fristående skolor inte har det ansvaret. Modellen innebär också att finansieringen för enskilda huvudmän separeras från den kommunala tilldelningen till de egna skolverksamheterna. Uppdraget att föreslå ett nytt resursfördelningssystem för förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan ska redovisas senast den 1 april 2025 och förslagen om resursfördelningssystem för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska redovisas senast den 1 november 2026.

För att få en mer likvärdig kvalitet i skolans verksamhet behövs en tydligare reglering, till exempel när det gäller minsta garanterad undervisningstid, tillgång till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.

 • Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om ändringar i skollagen som innebär att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Ändringarna i skollagen kommer att föreslås träda i kraft 2025. I budgetpropositionen för 2024 beräknade regeringen att 216 miljoner kronor behöver avsättas 2025 för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Därefter beräknas 433 miljoner kronor årligen.
 • Riksdagen har beslutat om propositionen Stärkt tillgång till läromedel och begreppen lärobok, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024.
 • Dagens elevhälsa räcker inte till och tillgången till elevhälsa varierar stort mellan skolor. Relevanta stödinsatser sätts ofta in alldeles för sent och tillgången till dagens elevhälsa är ofta bristfällig och varierar stort mellan skolor. Regeringen har därför tillsatt en ny utredning som ska ta fram förslag som ska stärka elevhälsan och skolans stödinsatser. Ett av utredningens uppdrag är att föreslå en elevhälsogaranti. Utredningen (U 2024:01) ska redovisa sina förslag senast den 7 mars 2025. 
 • Granskningar har visat att det finns brister i uppföljningen av om elever får den tid de har rätt till, till exempel saknas ofta fungerande arbetssätt och rutiner för uppföljning av den genomförda undervisningstiden och det kan vara svårt att avgöra vad som i praktiken är undervisning och vad som är annan verksamhet. Regeringen beslutade den 20 december 2023 att ge Skolverket ett uppdrag att göra en kartläggande analys av den garanterade undervisningstiden i grundskolan.

Skolan måste tillbaka till grunderna. Alla som har sett sitt barn jobba med knyckliga papper eller leta på digitala plattformar efter uppgifter vet vilken fördel det är med en riktig lärobok. Forskningen visar dessutom att analoga miljöer och analoga verktyg ger de bästa förutsättningarna för att utveckla grundläggande färdigheter, såsom att lära sig läsa, skriva och räkna.

 • Riksdagen har beslutat om propositionen Stärkt tillgång till läromedel och begreppen lärobok, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024.
 • För att skolhuvudmän ska kunna köpa in läromedel avsattes 685 miljoner kronor för 2023 och 658 miljoner kronor för 2024. För 2025 och framåt föreslås över en halv miljard kronor årligen. Det innebär i genomsnitt cirka 1,3 miljoner läroböcker per år, räknat på att en bok kostar cirka 500 kronor styck.

Regeringen vill stärka Skolinspektionens kapacitet så att myndigheten ska kunna öka sin närvaro och bland annat göra fler oanmälda inspektioner.

 • Skolinspektionen kommer i större utsträckning att kunna använda sig av oanmälda besök för att få en så bra bild av verksamheten som möjligt. Regeringen har därför ökat Skolinspektionens förvaltningsanslag med 25 miljoner kronor för 2024 och för 2025 beräknas 40 miljoner kronor. Från och med 2026 beräknas totalt 60 miljoner kronor per år.

Alla barn och elever ska få en bra start i livet. Den som driver en skola i Sverige förvaltar samhällets förtroende. Regeringen vill säkerställa att det inte finns kopplingar mellan våldsbejakande extremistmiljöer och skolverksamhet.

 • Regeringen har bland annat gett Skolinspektionen ett årligt uppdrag om förstärkt tillsyn och annan granskning av skolor där Skolinspektionen bedömer att det finns en riskbild avseende extremism och islamism.
 • För att alla elever ska få det stöd de behöver i sitt lärande är det viktigt att lärarna på ett ändamålsenligt sätt kan följa deras kunskapsutveckling. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att ta fram en plan för att utveckla och förbättra kartläggningsmaterial och bedömningsstöd. I uppdraget ingår också att se över det kartläggningsmaterial som används för att bedöma nyanlända elevers kunskaper och hur den kartläggningen bäst kan organiseras.

Det finns få studier om svensk modersmålsundervisning och därför behövs mer kunskap inom området. Bland annat behöver det undersökas på vilket sätt modersmålsundervisningen påverkar integrationen, elevers kunskapsutveckling i svenska, elevernas övriga skolgång och studieresultat.

 • Regeringen har tillsatt Utredningen om Införande av grundläggande svenska och översyn av modersmålsundervisningen (U 2023:08). Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 6 december 2024. 

Skolan är viktig i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Skolinspektionen och Skolverket får nu ytterligare möjligheter att utifrån sina respektive uppdrag bidra till att stärka rektorers, lärares och annan skolpersonals viktiga arbete med att förebygga och bemöta bland annat intolerans, förtryck och våld.

 • Regeringen har gett Skolinspektionen i uppdrag att granska skolans arbete med det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, inklusive att förebygga och bemöta intolerans, förtryck och våld. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2025.
 • Regeringen har skjutit till medel för Skolverkets uppdrag om stärkt systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen förstärker arbetet med 1 miljon kronor för 2023 (totalt 3 miljoner kronor) och med 3 miljoner kronor för 2024 och 2025 (totalt 5 miljoner kronor per år). 

Alltför många elever som lämnar grundskolan är inte behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Möjligheten till en yrkesutbildning är därför viktig för våra ungdomar, men också för samhällets kompetensförsörjning.

 • Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om fler vägar till arbetslivet (U 2022:03), som ska föreslå nya valbara gymnasiala yrkesutbildningar – yrkesskola – som kan leda till att elever snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden. Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 4 november 2024.

Regeringens prioritering: Skola

 • Skolan ska tillbaka till grunderna
 • Det behövs mer ordning i klassrummet
 • Det behövs mer ordning i skolsystemet
Laddar...