Mål för areella näringar, landsbygd och livsmedel

Uppdaterad

Målet för landsbygd, livsmedel och areella näringar är att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

Inom utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel, finns även mål beslutade av riksdagen avseende en sammanhållen landsbygdspolitik, en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, skogspolitiken samt de samiska näringarna. Viktiga mål för utgiftsområdet är även målen inom miljömålssystemet, som ligger under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.