Kultur i statens budget

Uppdaterad

Området Kultur är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Statens kulturråd
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling, internationellt kulturutbyte och samarbete
1:3 Skapande skola
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
1:7 Myndigheten för kulturanalys
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans och musikändamål
2:3 Statens musikverk
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
3:3 Institutet för språk och folkminnen
4:1 Statens konstråd
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
5:1 Konstnärsnämnden
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
6:1 Riksarkivet
7:1 Riksantikvarieämbetet
7:2 Bidrag till kultumiljövård
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer
8:1 Centrala museer: Myndigheter
8:2 Centrala museer: Stiftelser
8:3 Bidrag till vissa museer
8:4 Forum för levande historia
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
10:1 Filmstöd

 

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudgeten 2021

Den 15 april lämnade regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2021 till riksdagen.