Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 16 | Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 16 | Fredliga och inkluderande samhällen

 • Blå bakgrund vit text, en fredsduva med en olivkvist i näbben som står på en ordförandeklubba.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 16 av 17; fredliga och inkluderande samhällen. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

  Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. De utgör grund för god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning och är viktiga drivkrafter för utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. God samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för utveckling.

  Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan. Det gäller att bryta en upprepad våldscykel: Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande – risken att ett barn som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande. Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling och styrning. Våld innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Begreppen demokrati och de mänskliga rättigheterna återfinns inte uttryckligen under mål 16. Dessa begrepp förekommer dock tydligt i den politiska deklarationen i 2030-agendan.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en pistol med knut på pipan.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.1 | Minska våldet i världen

  Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, i en öppen hand står två barn. Barnen håller varandra i handen. Ovanför barnen ett hjärta.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.2 | Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld

  Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under en balansvåg med två skålar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.3 | Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa

  Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, mitt i bild finns en hand som gör stopptecken. Handen omges av två staplar mynt, en kulsprutepistol, två piller och en spruta. Högst upp och längst ner i bild finns två böjda pilar som bildar en cirkel.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.4 | Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

  Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en cirkel med ett diagonalt förbudsstreck. I cirkeln ger en hand en dollarsedel till en annan hand.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.5 | Bekämpa korruption och mutor

  Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en byggnad för folkvalda samt ett förstoringsglas framför en bok med tre rader på omslaget.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.6 | Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

  Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en talarstol med en talare. Bredvid talarstolen står fyra personer i olika åldrar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.7 | Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

  Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en talarstol med en talare. På talarstolens framsida ett kugghjul med en jordglob i.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.8. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.8 | Stärk utvecklingsländers roll i den globala styrningen

  Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en bok och en penna bredvid en bebis. På bokomslaget tre rader.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.9. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.9 | Säkerställ juridisk identitet för alla

  Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en bok. På bokomslaget ett likhetstecken och en fredsduva som sitter på en ordförandeklubba.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.10. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.10 | Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

  Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar står framför en parlamentsliknande byggnad.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.A | Stärk de nationella institutioner som förebygger våld, terrorism och brottslighet

  Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet.

 • Blå bakgrund vita illustrationer, en bok och en ordförandeklubba. På bokomslaget ett likhetstecken och en balansvåg med två skålar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 16.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 16.B | Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning

  Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

 1. Mål 16
 2. Delmål 16.1
 3. Delmål 16.2
 4. Delmål 16.3
 5. Delmål 16.4
 6. Delmål 16.5
 7. Delmål 16.6
 8. Delmål 16.7
 9. Delmål 16.8
 10. Delmål 16.9
 11. Delmål 16.10
 12. Delmål 16.A
 13. Delmål 16.B
Laddar...