Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Publicerad

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Ladda ner:

Karta med illustrationerna för alla sjutton globala mål för hållbar utveckling.
De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN

Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet.

Agendan består av fem delar som är:

  • en ingress
  • en politisk deklaration
  • ett målramverk (de 17 globala målen och 169 delmål)
  • medel för genomförande och
  • ramverk för uppföljning och ansvarsskyldighet.

I den politiska deklarationen fastslås avsikten och visionen med agendan. Deklarationen präglas av en hög ambitionsnivå och en tydlig vision vad gäller strävan att möta de globala utmaningarna, såsom att utrota den globala fattigdomen och främja en hållbar framtid. Den tydliggör att hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala) måste samverka. Den bekräftar den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna och dess efterföljande konventioner som en utgångspunkt för den nya agendan, samt de mänskliga rättigheterna som allmängiltiga, är beroende av varandra och odelbara.

De 17 globala målen och 169 delmålen för hållbar utveckling är universella, integrerade och odelbara med hänsyn till olika nationella omständigheter, kapaciteter och utvecklingsnivå samt med respekt för nationell politik och prioriteringar. Synergierna och den integrerade karaktären på de globala målen är av avgörande betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas. Varje regering kommer att besluta hur de globala målen införlivas i nationella planeringsprocesser, politik och strategier.

17 globala mål för hållbar utveckling

Medel för genomförande

Medlen för genomförande är nyckeln till att förverkliga Agenda 2030 och är lika viktiga som de 17 målen och de 169 delmålen.

Enskilda stater har det främsta ansvaret gentemot sina medborgare för att genomföra Agenda 2030. För de länder som möter de största utmaningarna och har de svagaste institutionerna har det internationella samfundet ett särskilt och gemensamt ansvar. Inhemska resurser bör vara den främsta finansieringskällan vilket bör säkerställas genom en hållbar tillväxt och breddad skattebas, genom utvidgning av den formella ekonomin, stärkta, välfungerande och transparenta institutioner (inte minst för offentlig finansiell styrning), kontroll över säkerhetssektorn och en effektiv och transparent hantering av offentliga medel. Det behövs också globala och nationella krafttag mot illegala flöden av kapital och mot korruption. Internationella skattereformer ska inkludera också låginkomstländers prioriteringar. Enskilda stater måste ta ökad hänsyn till det egna skattesystemets effekt på låginkomstländers skattesystem.

Internationell handel är en motor för inkluderande ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning och kan också på andra sätt bidra till att främja hållbar utveckling. Agenda 2030 fortsätter att främja ett universellt, regelbaserat, öppet, transparent, förutsägbart, inkluderande och icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO), liksom meningsfull liberalisering av handeln.

Slutdokumentet, Addis Ababa Action Agenda, från den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering (FfD) är en integrerad del i genomförandet av Agenda 2030.

Ramverket för uppföljning och ansvarsutkrävande

Agenda 2030 slår fast att de 17 globala målen och de 169 delmålen ska leda till att fattigdomen utrotas och att hållbar utveckling uppnås. De syftar till att förverkliga allas mänskliga rättigheter och att uppnå jämställdhet. För att säkerställa att så sker anger Agenda 2030 att uppföljnings- och översynsprocesser på alla nivåer ska genomsyras av såväl ett rättighetsperspektiv som ett jämställdhetsperspektiv.

För att stödja ansvarsutkrävande kommer systematisk uppföljning och översyn ske på nationell, regional och global nivå i enlighet med Agenda 2030 och Addis Ababa Action Agenda. Det politiska högnivåforumet (High Level Political Forum, HLPF) kommer att ha en central roll genom att övervaka uppföljningen och översynen på global nivå. HLPF kommer att arbeta i samstämmighet tillsammans med generalförsamlingen, ECOSOC samt andra berörda organ och forum, i enlighet med befintliga mandat.

Att uppföljningen av de globala målen och medlen för genomförande kommer att ske på ett samordnat sätt blir viktigt för genomförandet av Agenda 2030. Nationell uppföljning ska ligga till grund för uppföljning på regional och global nivå. Globala indikatorer håller på att utarbetas för att understödja detta arbete.

Laddar...